L. P.NAZWARODZAJCEL DZIAŁANIAADRES SIEDZIBYSZCZEGÓŁY
1. Nasza Szczycieńska Ziemiastowarzyszenie zwykłespołeczeństwo obywatelskie, wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna, ul. Jerzego Lanca 3/16, 12-100 SzczytnoWięcej…
2„Aktywne Szczytno”stowarzyszenie zwykłespołeczeństwo obywatelskie, wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna,ul. Leyka 34C, 12-100   Szczytno
3Stowarzyszenie Seniorów “Viatoresstowarzyszenie zwykłeIntegracja seniorów, wycieczki, spotkania, akcje pomocowe.Miejski Dom Kultury
w Szczytnie,
ul. Polska 12,
12-100 Szczytno
4. Stowarzyszenie “NADZIEJAstowarzyszenie zwykłeKultura śpiewacza – ludowa, tradycja, patriotyzm, działalność na rzecz seniorówul. Polska 40/16,
12-100 Szczytno
5.Kreolia Kraina KreatywnościfundacjaKultura, muzyka, edukacja kulturalna, nauka śpiewu, nauka gry na instrumentach, organizacja wydarzeń kulturalnychul. Jerutki 81
12-140 Jerutki
6. Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Jedwabniekoło gospodyń wiejskichKultura i tradycja, organizacja wydarzeń kulturalnych, kulinaria, turystka, promocja regionu.ul. 1 Maja 63
12-122 Jedwabno
7. Towarzystwo Przyjaciół Jedwabna stowarzyszenie rejestroweHistoria i tradycja, organizacja wydarzeń kulturalnych, promocja gminy Jedwabno.ul. Odrodzenia 9
12-122 Jedwabno
8. AUXILIUM – fundacja pomocowafundacjaelem fundacji jest: 1)pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)działalność charytatywna; 4)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5)działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6)ochrona i promocja zdrowia; 7)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12)działalność wspomagająca rozwój techniki,wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14)nauka,szkolnictwo wyższe,edukacja, oświata i wychowanie; 15)wypoczynek dzieci i młodzieży; 16)kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 18)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19)turystyka i krajoznawstwo; 20)porządek i bezpieczeństwo publiczne; 21)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 22)ratownictwo i ochrona ludności; 23)pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Pozostałe cele zgodnie z § 8 statutu.68A, Nowe Gizewo, 12-100 Szczytno
9, Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMAstowarzyszenie Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury tradycyjnej i współczesnej, szczególnie w zakresie muzyki, tańca, teatru, sztuki, rzemiosła i literatury oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych, społecznych i ekologicznych w kontekście upowszechniania kultury.6 M, Kobyłocha, 12-100 Szczytno
10.Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet SzczytnostowarzyszenieCelem działania stowarzyszenia jest: a) aktywizacja i promowanie kobiet w życiu publicznym, rodzinnym i środowiskowym, b) integracja środowisk kobiecych miast i wsi, c) aktywizacja zawodowa kobiet, d) rozwój działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej, w szczególności kobiet, e) organizacja kobiet do realizacji praw i uprawnień zawartych w obowiązującym prawie Polskim, f) podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania korzystniejszych praw w dziedzinie: zabezpieczenia społecznego tj. Pomocy społecznej (organizowanie pomocy materialnej potrzebującym, w tym charytatywna pomoc rodzinom i osobom ubogim oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez wyrównywanie szans i przeciwdziałanie ubóstwu, przeciwdziałanie przemocy) świadczeń emerytalno-rentowych, rodzinnych, socjalnych, zdrowotnych itp. , g) wpływanie w różnej postaci na wychowanie młodego pokolenia, h) podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia wpływu na funkcjonowanie placówek: oświatowych, wychowawczych, przedszkoli, szkół, żłobków, domów kultury, świetlic itp. , i) inicjowanie działań różnych placówek: oświatowych, usługowych, rozrywkowych, aby bardziej służyły potrzebom rodziny i środowiska, j) uczestnictwo czynne w procesach legislacyjnych, k) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i innych wymagających opieki w postaci dziennych i stacjonarnych form pobytu oraz innych form wsparcia w środowisku lokalnym, l) wspieranie działań ukierunkowanych na integrację i aktywizację społeczną obywateli ukrainy przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na terenie ukrainy, m) działania w kierunku powstrzymywania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz promowanie równouprawnienia płci, n) działania mające na celu wsparcie w zakresie zmiany lub znalezienia pracy, o) stworzenie kobietom możliwości dostępu do finansowania, zindywidualizowanego wsparcia lub doradztwa w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, p) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ageizmowi i atrakcjonizmowi, q) przeciwdziałanie przemocy , w tym przemocy w rodzinie, r) wsparcie w zakresie podnoszenia, wzmacniania i rozwoju kompetencji miękkich, s) aktywizowanie kobiet w zakresie kondycji fizycznej oraz sportu, t) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu kobiet i dzieci, u) zapobieganie uzależnieniom, v) wsparcie kobiet w kryzysie.ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn
11.Uniwersytet Trzeciego Wieku
“SENIORZY” w Szczytnie
stowarzyszenieCelem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty,kultury,ochrony zdrowia przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie, a w szczególności: 1. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych. 2. Wyzwalanie aktywności społecznej osób starszych. 3. Promocja zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia. 4. Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki. 5. Kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 6. Samopomoc koleżeńska. 7. Pielęgnowanie tradycji narodowych i przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. 8. Podejmowanie działań na rzecz integracji i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za granicą. 9. Promocja wolontariatu.ul. Bohaterów Września 1939 R. 6 / 4, 12-100 Szczytno
12.OSP Lesiny Wielkiestowarzyszeniedziałanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami itp.; działalność w zakresie wychowania, kultury, sportu, rekreacji i pomocy humanitarnej,26A, Lesiny Wielkie, 12-160 Wielbark,
13.Fundacja “FAMA” w SzczytniefundacjaDziałalność na rzecz i w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Działalności charytatywnej; 4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19. Turystyki i krajoznawstwa; 20. Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 22. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 24. Promocji i organizacji wolontariatu; 25. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 26. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 27. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 28. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-27.ul. Marii Curie-Skłodowskiej 11A, 12-100 Szczytno
14.KGW w ElganowieKGWKultura i tradycja, organizacja wydarzeń kulturalnych, kulinaria, turystka, promocja regionu.Elganowo 10 A, 12-130 Elganowo
15.Stowarzyszenie Miłośników Małszewastowarzyszenie zwykłe1) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, 2) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3) stwarzanie warunków do organizowania różnorodnych form spędzania wolnego czasu, 4) wspieranie i ożywianie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, 5) integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego – samorządów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, 6) kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych, 7) pobudzanie aspiracji twórczych, 8) wspieranie inicjatyw gospodarczych, 9) prowadzenie akcji edukacyjnych związanych z ochroną przyrody i dorobkiem kulturalnym regionu, 10) propagowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego, kulinarnego i narodowego regionu i działanie na rzecz ochrony tradycji, 11) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych, w tym imprez zamkniętych, 12) zagospodarowanie użytkowanych lub dzierżawionych gruntów i obiektów poprzez przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej, 13) organizowanie warsztatów rozwijających zainteresowania i pasje, 14) wspieranie gospodarki na terenie jeziora Małszewskiego w miejscowości Małszewo, wraz z przyległymi terenami i dopływami, stanowiącymi zlewnię jeziora, 15) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia dobrostanu jeziora Małszewskiego wraz z przyległymi terenami.25A, Małszewo, 12-122 Jedwabno
16.KGW “Wesołe Babaeczki”
w Rozogach
KGWKultura i tradycja, organizacja wydarzeń kulturalnych, kulinaria, turystka, promocja regionu.ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi
17.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownicastowarzyszenie Wspieranie rozwoju: kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji oraz lokalnej przedsiębiorczości; – zachowanie oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa historyczno- kulturowego; – kształtowanie postaw oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego; – integracja społeczno-kulturalna oraz gospodarcza społeczności wsi Rekownica; – zachowanie i ochrona lokalnych zasobów środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; – działania na rzecz: budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów szeroko rozumianej infrastruktury wsi Rekownica i najbliższych okolic. 75A, Rekownica, 12-122 Jedwabno
18.KGW DźwierzutyKGWKultura i tradycja, organizacja wydarzeń kulturalnych, kulinaria, turystka, promocja regionu.ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty
19.Polskie Stowarzyszanie Diabetyków oddz. Szczytno1. opieka i pomoc ludzi chorych na cukrzycę, reprezentacja i ochrona interesów członków; 2. Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez wykreowanie systemu lecznictwa Diabetologicznego; 3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji Diabetyków w kraju i społeczeństwie; 4. Integracja środowiska chorych na cukrzycę poprzez organizację spotkań integracyjnych; 5. Tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia; 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych i zdrowotnych; 7. Wspieranie finansowe działalności stowarzyszenia wg odrębnych przepisów. Westerplatte 4 m. 22 12-100 Szczytno
20.Spółdzielnia Socjalna “Bulwar”spółdzielnia socjalnaWyżywienie; Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; Produkcja art. spożywczych; Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja papieru i wyrobów z papieru; Turystyka; Pomoc społeczna (bez zakwaterowania) art. spożywczych; 81, Jerutki, 12-140 Świętajno
21.UKS “MAZUR” ŚwiętajnoSTOWARZYSZENIA NIEWPISANE DO KRSsport, rekreacja, kultura fizyczna, rozwój osobistyul. Młodzieżowa
12-140 Świętajno
Skip to content