Nasza Szczycieńska Ziemia

Stowarzyszenie Istnieje od 2016 roku. Stowarzyszenie utworzyła grupa osób, które indywidualnie działają na rzecz mieszkańców powiatu Szczycieńskiego  w różnych obszarach tematycznych. Członkami stowarzyszenia są min: trener sportowy, pedagodzy, polityk społeczny oraz osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak na tak krótki okres działalności możemy pochwalić się realizacją i rozliczeniem szeregu inicjatyw, wspieranych przez ministerstwa oraz instytucje państwowe. Posiadamy doświadczenie w realizacji małych grantów jak i rozliczeniach dużych projektów opiewających na dziesiątki tysięcy złotych. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji rożnych zadań, ze względu na szeroką współpracę z lokalnymi organizacjami.

METRYKA:

Informacje:

Adres:
ul. Jerzego Lanca 3/16, 12-100 Szczytno

Obszar działań:
powiat szczycieński

Status:
Organizacja Pożytku Publicznego

Kontakt:
telefon: +48 530 500 590
e-mail: nsz.mazury@gmail.com

Reprezentacja:

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Paweł Krassowski – prezes zarządu
2. Zenon Jagiełło – wiceprezes zarządu
3. Piotr Wasilewski – wiceprezes zarządu

Zgodnie z pkt. 50 regulaminu Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia z dnia 26.04.2022 r., reprezentacja stowarzyszenia na zewnątrz, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, wymaga podpisu Prezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Komisja rewizyjna:

W składzie:

1. Marek Fidura – przewodniczący
2. Ewa Barbara Załęska – członek

Celem Stowarzyszenia “NSZ” jest:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. Inicjowanie porozumienia między pokoleniami;
4. Rozwój turystyki i krajoznawstwa;
5. Wspieranie działań edukacyjnych kształtujących postawy patriotyczne oraz obywatelskie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
6. Edukacja społeczeństwa w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu, idei zrównoważonego rozwoju, świadomości obywatelskiej i patriotyzmu;
7. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
8. Ochrona środowiska naturalnego, promowanie postaw proekologicznych i ochrony zwierząt;
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10. Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz języka regionalnego;
11. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
12. Działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;
13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz współpraca i pomoc Polonii i Polakom z zagranicy.
Skip to content